menu Disco-Train chevron_right

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gedefinieerd, welke hieronder, ter verduidelijking van wat hiermee bedoeld wordt, staan beschreven:

Deze algemene voorwaarden van Disco-Train, waarmee Klant met het aanschaffen van Tickets en/of het bezoeken van het Evenement, zonder enig voorbehoud, akkoord gaat;

Klant – De partij –in persoon- welke met Disco-Train een overeenkomst aangaat;

Organisator – De partij welke verantwoordelijk is voor de productie en / of organisatie van het Evenement.

Partijen – Klant en Disco-Train gezamenlijk;

Disco-Train – De organisatie Disco-Train welke met Klant een overeenkomst aangaat, via de website van Disco-Train; www.disco-train.nl en www.tickets.disco-train.nl

Bestelling / Order – Een door Klant ingediend verzoek ter verkrijging van een of meerdere Tickets voor een aangekondigd Evenement op de website van Disco-Train;

Overeenkomst – Een tussen Disco-Train en Klant overeengekomen afspraak tot koop van Tickets, op grond waarvan Disco-Train haar diensten levert;

Bevestiging – Een bericht waarin Klant wordt verteld dat een Betaling is binnengekomen en de Tickets klaar staan om geactiveerd te kunnen worden;

Diensten – De door Disco-Train gefaciliteerde evenementen;

Wachtwoord – Een persoonlijke en unieke code die Klant door Disco-Train toegekend krijgt, samen met een Gebruikersnaam, om gebruik te kunnen maken van de Disco-Train Diensten;

Gebruikersnaam – Een aan Klant verstrekte naam, waarmee Klant zich, in combinatie met het Wachtwoord, toegang kan verschaffen tot het Disco-Train systeem om Tickets aan te schaffen;

Website – De website van Disco-Train (www.disco-train.nl of www.tickets.disco-train.nl);

Evenement – Een publieke of besloten gebeurtenis. Zoals een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een feest (party), concert, een dance-, show- of sportevenement;

Gebeurtenis – Een andersoortige gebeurtenis als beschreven bij Evenement, waarvoor Disco-Train Tickets verkoopt aan Klant;

Locatie – De plaats waar het betreffende Evenement of de Gebeurtenis gehouden wordt;

Ticket – Een door Disco-Train aan Klant verstrekt persoonlijk en schriftelijk document welke toegang geeft tot het Evenement of Gebeurtenis (ook wel toegangsbewijs);

Fee – Een opslag per ticket, van een vast bedrag, welke door Disco-Train wordt bepaald, ter compensatie van de door Disco-Train te maken kosten en de Dienstverlening aan Klant;

Transactiekosten – Het bedrag welke door bank- en andere financiële instellingen aan Disco-Train wordt berekend, voor het mogelijk maken van het doen van betalingen door Klanten aan Disco-Train via de Website;

Mailing – Elke door Disco-Train verrichte (massa) berichtgeving middels email, normale post, SMS en/of andere berichtendragers naar Klanten;

Activatiebericht / Activeringsbericht – Het bericht van ontvangst van een of meerdere betalingen aan Disco-Train door Klant, en de mogelijkheid tot activeren van Tickets door Klant op de Website;

Activatiecode / Activeringscode – Een per SMS bericht verzonden 4-cijferige, persoonlijke en unieke code, welke bedoeld is om door Klant bestelde tickets op de website van Disco-Train te activeren.

Artikel 2. Privacy
2.1 Disco-Train zal te allen tijde alles wat in haar macht ligt doen om de privacy van haar Klanten in ogenschouw te nemen en veilig te stellen. Dit geldt voor alle informatie die Klant via de Website aan ons verstrekt. Deze informatie is nodig ter verificatie van Klantgegevens, om Tickets te kunnen activeren en eventueel contact met Klant op te nemen. Bij het bestellen dient Klant de verplichte velden volledig en naar waarheid in te vullen, en alle andere zaken in orde te maken en in te vullen die nodig zijn om de dienstverlening naar Klant mogelijk te maken en te optimaliseren.

2.2 Persoonlijke (klant)gegevens worden niet verkocht en/of doorgegeven aan derden. Klantgegeven kunnen wel ter beschikking worden gesteld aan de Organisator waarvoor Klant in het verleden Tickets van een of meerdere evenementen van Organisator heeft besteld, tenzij Klant hier nadrukkelijk geen toestemming voor wenst te verlenen.

2.3 De statistische gegevens, welke Disco-Train verzameld over de diensten die Disco-Train levert kunnen wel worden verkocht aan derden, maar nimmer zullen deze van persoonlijke aard zijn.

2.4 De klant gaat er mee akkoord dat zij door Disco-Train geïnformeerd wordt over diensten welke Disco-Train nu of in de toekomst levert.

2.5 Disco-Train kan mogelijk andere commerciële diensten aanbieden ten behoeve van derden aan Klant, maar nooit zonder voorafgaande schriftelijke en/of elektronische toestemming van Klant zelf. Klant heeft te allen tijde zelf de mogelijkheid om de informatievoorziening te staken of te wijzigen.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud, van toepassing op:

A. Het bezoek aan en het gebruik van de (informatie op de) Website;
B. De Overeenkomst;
C. De Diensten;
D. De Bestellingen;
E. Mailings;
F. Alle overige betrekkingen tussen Disco-Train en Klant.

3.2 Disco-Train verleent diensten aan consumenten, locatie houders, en evenementenorganisatoren. Op de verkoop en uitgifte van een Ticket zijn te allen tijde, de Algemene Voorwaarden van Disco-Train van Disco-Train van toepassing. Indien van toepassing gelden ook de voorwaarden van locatie houder of evenementenorganisator.

Artikel 4. Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand:

A) Nadat een klant zich geregistreerd heeft bij Disco-Train (Registratie-overeenkomst), en/of
B) Zodra een klant een bestelling heeft geplaatst bij Disco-Train, waarbij de datum van het evenement, de prijs en het soort en aantal tickets en eventuele extra kosten zijn bepaald (Koopovereenkomst).

Deze overeenkomsten worden als twee seperaat aangegane overeenkomsten gezien, waarbij onderhavige Algemene Voorwaarden in beide gevallen geldig zijn.

4.2 Een overeenkomst wordt nadrukkelijk aangegaan, in het geval van artikel 4.1 sub A), over de totale duur dat Klant ingeschreven staat in het systeem van Disco-Train en/of informatie ontvangt van Disco-Train, tot aan het moment dat Klant aangeeft uitgeschreven te willen worden uit het systeem van Disco-Train.

Een overeenkomst wordt nadrukkelijk aangegaan, in het geval van artikel 4.1 sub B), per order, voor de duur van het moment van bestellen en het aflopen van het betreffende evenement waarvoor de betreffende order is geplaatst. De overeenkomst loopt derhalve ten vroegste af, de dag volgend op de datum van het betreffende evenement waarvoor Klant Tickets heeft besteld en betaald. Over meerdere Orders wordt per geplaatste Order een afzonderlijke Koopovereenkomst aangegaan door Klant.

4.3 Disco-Train is te allen tijde gerechtigd haar diensten te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, en/of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klant zal zich per te plaatsen Order op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en/of bij inschrijving, zich de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ter kennis stellen.

4.4 Beëindiging van de Overeenkomst komt tot stand, in het geval van artikel 4.1 sub A), op verzoek en/of uitschrijven van Klant via schriftelijke of elektronische wijze.

Beëindiging van de Overeenkomst komt tot stand, in het geval van artikel 4.1 sub B), na afloop van de duur van betreffende Overeenkomst.

4.5 In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden van kracht. Voor zover het Bestellingen betreft die voor de beëindiging zijn geleverd, of indien dit voor de afwikkeling van een of meerdere Bestellingen noodzakelijk is .

Artikel 5 – Wijze van betaling
5.1 Disco-Train accepteert diverse betaalmethoden. Klant kan de betaling verrichten d.m.v. Credit Card (Eurocard/Mastercard, VISA, American Express), overschrijving en iDeal. Bij alle betalingen wordt een standaard fee berekend over de prijs per ticket. Eventuele bijkomende transactiekosten, afhankelijk van de wijze van betalen, en doorberekend door betreffende bankinstellingen, worden één-op-één doorberekend aan Klant. De website is beveiligd, zodat misbruik van privé gegevens wordt uitgesloten.

5.2 Bij betaling middels creditcard wordt de autorisatie van de betaling door Klant, al dan niet onmiddellijk door of vanwege een derde partij, bij de creditcardorganisatie of bank aangevraagd;

A. De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden;
B. De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
C. Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt ontvangt Klant via email bericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor Klant, en het door Disco-Train niet kunnen uitvoeren van de Bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of gemaild worden naar Klant. Vervolgens wordt Klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.

5.3 Bij betaling middels iDeal wordt de autorisatie van de betaling, door of vanwege een derde partij, door Klant onmiddellijk bij de betreffende bankinstelling aangevraagd;

A. De verstrekte persoonlijke gegevens van de klant, welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de betaling, zullen gecontroleerd worden;
B. De bestelling komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling is verkregen;
C. Indien geen autorisatie van de betaling verkregen wordt, dan ontvangt Klant via email bericht van het mislukken van de transactie, of is dit direct zichtbaar voor Klant, en het door Disco-Train niet kunnen uitvoeren van de Bestelling. Dit zal direct zichtbaar zijn voor, of gemaild worden naar Klant. Vervolgens wordt Klant de keus gegeven op een andere wijze te betalen.

5.4 Bij betaling middels overschrijving komt de bestelling tot stand:

A. Indien en zodra Klant de datum van het evenement, de prijs en het soort en aantal Tickets en eventuele extra kosten heeft bevestigd en de betaling van betreffende Order door Disco-Train is ontvangen, en zodra Disco-Train de betaling heeft bevestigd aan Klant per email.
B. Tot het moment dat de betaling is ontvangen wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Disco-Train ingeboekt;
C. Indien en voor zover de bevestiging niet binnen drie dagen door Klant is ontvangen na afschrijving van het betreffende bedrag van zijn / haar rekening, wordt Klant geadviseerd middels de Helpdesk contact op te nemen met Disco-Train;
D. Indien de betaling van Klant door Disco-Train niet binnen vijf werkdagen na bevestiging door Klant, doch uiterlijk twee dagen voor aanvang van het evenement is ontvangen, behoudt Disco-Train zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en de gemaakte reservering te annuleren zonder nader bericht te sturen aan Klant. Disco-Train is dan niet langer gehouden de Tickets aan Klant te leveren.

5.5 Disco-Train streeft er naar direct, doch uiterlijk binnen twee werkdagen nadat het verschuldigde bedrag op haar bankrekeningnummer is bijgeschreven Klant per email te informeren dat de bestelde tickets geactiveerd kunnen worden, middels het zogenaamde activatiebericht. Indien en voor zover Klant binnen vijf werkdagen, doch uiterlijk twee dagen

voor aanvang van het evenement, na afschrijving van betaling, geen bericht heeft ontvangen, wordt Klant geadviseerd contact op te nemen met Disco-Train middels e-mail. Na het verstrijken van voormelde periode gaat Disco-Train ervan uit dat de bevestiging van de betaling in goede orde is ontvangen.

Artikel 6. Bestellingen
6.1 Alle informatie over een Evenement, inclusief de prijs en de beschikbaarheid van Tickets, welke door Disco-Train aan Klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid verstrekt. Disco-Train behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, een bestelling te weigeren. Hiervan wordt de Klant binnen drie werkdagen per email op de hoogte gebracht.

6.2 Klant is gebonden aan iedere door Disco-Train ontvangen Bestelling. Een Bestelling kan niet worden ingetrokken of herroepen en Disco-Train zal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen, behoudens het gestelde in artikel 8.1. Klant kan Disco-Train verzoeken een Bestelling niet uit te voeren. Disco-Train zal naar eigen inzicht beoordelen of aan dat verzoek gevolg kan worden gegeven.

6.3 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Disco-Train contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die zijn verstrekt door Klant. Als Disco-Train Klant niet kan bereiken en de gegevens niet kan controleren, kan Disco-Train ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.

6.4 De verkoop van Tickets via disco-train.nl of tickets.disco-train.nl wordt doorgaans twee uur voor de aanvang van het evenement.

6.5 Klant verklaart meerderjarig te zijn of, in het geval van minderjarigheid, samen of in overeenstemming met zijn ouders of voogden de Bestelling te hebben geplaatst.

Artikel 7. Diensten
7.1 Disco-Train stelt de voorwaarden vast waaronder Klant gebruik kan maken van de Diensten. Disco-Train is gerechtigd aanvragen voor Diensten bij twijfel betreffende bijvoorbeeld minimum leeftijd of kredietwaardigheid te weigeren. Hiervan zal Disco-Train Klant per email zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, om zodoende Klant in de gelegenheid te stellen om antwoord of bewijs te leveren, waardoor de Bestelling alsnog doorgang kan vinden.

7.2 Klant zorgt zelf voor de benodigde (internet) verbindingen, een mobiele telefoon met een geldig abonnement of voldoende beltegoed, hardware, software (email en internet programma), randapparatuur en andere voorzieningen om zich zonder beperkingen en storingen in verbinding te kunnen stellen met de Website van Disco-Train en berichten per email en/of SMS te kunnen ontvangen.

7.3 Ten behoeve van haar dienstverlening is het mogelijk dat Disco-Train een cookie plaatst op de computer van Klant. Deze cookies zijn onschadelijk voor de (werkzaamheid van de) computer van Klant, en dient enkel als technisch hulpmiddel om Klant sneller en vollediger van dienst te kunnen zijn bij het bezoeken van haar Website.

Artikel 8. Annuleringen
8.1 Indien en voor zover het Evenement door Organisator of de houder van de Locatie wordt afgelast, zal Disco-Train op dezelfde datum voor een alternatieve locatie zorg dragen, of het evenement verplaatsen naar een andere datum. Indien Disco-Train niet in staat is een alternatief aan te bieden, zal Disco-Train de volledige Ticketprijs vergoeden, welke Klant aan Disco-Train heeft voldaan voor de betreffende Tickets, exclusief de door Disco-Train berekende fee (welke dient ter dekking van gemaakte bemiddelingskosten) en eventuele transactiekosten. Disco-Train zal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele overige, direct of indirect gemaakte, (on)kosten en/of uitgaven.

8.2 Disco-Train zal Klant onverwijld in kennis stellen (middels email) van het niet doorgaan van het Evenement. Disco-Train verwerpt echter elke aansprakelijkheid voor het niet ot te laat ontvangen, in zijn geheel niet lezen, in de spambox verzeild raken van mails e.d.

8.3 Bij verplaatsing van Evenement zullen de Tickets op de nieuw vast te stellen datum geldig zijn.

8.4 Bij annulering wegens overmacht vervalt de verplichting tot crediteren. Disco-Train zal zijn uiterste best doen om het event (indien mogelijk) op een andere datum te laten plaatsvinden.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, logo’s, teksten en programmatuur van disco-train.nl berusten bij Disco-Train.

9.2 Het is Klant niet toegestaan enig(e) intellectuele eigendom(men) direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Disco-Train.

Artikel 10. Prijzen en Beschikbaarheid
10.1 Disco-Train berekent een standaard fee per ticket, welke te allen tijde duidelijk zichtbaar is bij de vermelde ticketprijzen op haar Website. Daarnaast wordt een bedrag aan transactiekosten berekend per Bestelling, welke afhankelijk is van de betaalwijze van Klant, welke eveneens duidelijk zichtbaar is op de Website. Het is aan Klant te bepalen welke betaalwijze wordt gekozen, inclusief de daaraan gekoppelde transactiekosten. Deze kosten worden door de bankinstellingen aan Disco-Train berekend, en door Disco-Train één-op-één doorberekend aan Klant (zie tevens artikel 5.1).

10.2 Disco-Train bepaalt de ticketprijs. Disco-Train bepaalt eveneens welke soorten Tickets en/of plaatsen (placering) worden verkocht.

10.3 Het aantal tickets dat maximaal per Klant mag worden verkocht, is afhankelijk van het Evenement. Het maximum aantal wordt vermeld op de bestelpagina en wordt met elke transactie gecontroleerd. Dit beleid is erop gericht misbruik te voorkomen

10.4 Disco-Train behoudt zich het recht voor service- en/of administratiekosten door te rekenen aan Klant, bovenop de standaard fee, indien Disco-Train hiertoe gedwongen is door te maken (extra) kosten ten behoeve van de Disco-Train dienstverlening.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Disco-Train kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen, overlijden, kwetsing, verlies, beschadiging, diefstal of anderszins veroorzaakt aan Klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

11.2 Disco-Train aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van Tickets door Klant door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt Disco-Train geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, niet volledig of onjuist invullen van de gebruikersgegevens van Klant, of het tijdig wijzigen van deze gegevens. Waardoor Disco-Train Klant niet, niet juist, of niet tijdig kan informeren. Waardoor de Disco-Train dienstverlening ernstig kan worden verhinderd of vertraagd.

11.3 Disco-Train aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Disco-Train of een Disco-Train verkooppunt.

11.4 Disco-Train is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website. In het geval dat belangrijke informatie (datum, enigste act, lokatie veel verder weg) onjuist blijkt te zijn ingevoerd en gepubliceerd, heeft Klant het recht om het betaalde geld, of een deel daarvan, van de betreffende Bestelling terug te vragen. Om administratieve redenen is dit terugbetalingsverzoek niet meer mogelijk vanaf 7 dagen voor het evenement.

11.5 Disco-Train is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacy Policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

11.6 Disco-Train is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen, telecommunicatielijnen of onkunde van de Klant of systemen van derden, welke niet door Disco-Train in het kader van haar Diensten worden beheerd.

11.7 Indien blijkt dat Disco-Train toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting(en), is zij tegenover Klant alleen aansprakelijk voor directe schade. Waaronder alleen wordt verstaan de directe schade toegebracht aan Klant door het niet of niet tijdig kunnen leveren van haar Diensten, waarbij voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat Disco-Train voor de geleverde Diensten dan wel in verband met de Overeenkomst van Klant had moeten leveren. Onder directe schade wordt niets anders verstaan dan het bovenstaande. Verdere aansprakelijkheid van Disco-Train, uit welken hoofde ook, voor schade die de Klant lijdt door of in verband met de Diensten, is uitgesloten.

11.8 De Klant vrijwaart Disco-Train voor alle aanspraken van derden, verband houdende met het gebruik van de Dienst door Klant en onvoldoende naleving door Klant van enige verplichting jegens Disco-Train, al of niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

11.9 Indien en voor zover Disco-Train ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen zal de Overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Niet uitgegeven Tickets, welke niet meer tijdig bij Klant kunnen of hadden kunnen komen worden retour betaald tegen de netto ticketwaarde.

11.10 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Disco-Train verlangd kan worden. Nadrukkelijk wordt hierbij elke aansprakelijkheid afgewezen bij overmacht door het falen en/of niet deugdelijk werken van apparatuur, diensten en/of telecommunicatiediensten van leveranciers van Disco-Train of Klant, of derden leveranciers die wel of niet met medeweten van Disco-Train zijn ingeschakeld door haar leveranciers.

11.11 Onder overmacht wordt tevens verstaan alle inbreuk door derden buiten haar kennis en macht, het in werking treden van externe programmatuur zoals spyware, virussen, spam, dos-attacks en soortgelijke inbreuken, of het aanwezig zijn van hackprogramma’s op haar programmatuur of hardware. Disco-Train zal altijd alles wat in haar macht ligt ondernemen om haar dienstverlening zo spoedig mogelijk weer voort te zetten en haar programmatuur en hardware op te schonen van voornoemde inbreuken.

11.12 Geen van de in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Disco-Train.

Artikel 12. Gegevens
12.1 Klant kan zich op deze website registreren door een account aan te maken. Disco-Train geeft Klant de mogelijkheid bepaalde voorkeuren aan te geven. Van de registratie ontvangt Klant een bevestiging per email. In het emailbericht staat alle informatie vermeld waarmee of waar Klant terecht kan om zijn/haar gegevens te wijzigen.

12.2 Klant staat ervoor in dat de gegevens die hij in het kader van de Overeenkomst aan Disco-Train verstrekt juist, volledig en actueel zijn. Wijzigingen in die gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk aan Disco-Train mede te delen door de gegevens van zijn/haar account zelf te wijzigen. Op basis van de door Klant aan Disco-Train verstrekte gegevens, ontvangt Klant een Wachtwoord en een Gebruikersnaam. Het Wachtwoord en de Gebruikersnaam zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

12.3 Klant dient zorgvuldig met het Wachtwoord en de Gebruikersnaam om te gaan, deze geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. Klant moet verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van het Wachtwoord direct melden aan Disco-Train. Tot het tijdstip van melding is Klant aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met het Wachtwoord wordt gemaakt.

Artikel 13. Foto & Video
13.1 Klant verklaart bij aankoop van tickets of aanvaarding van free tickets zich akkoord dat foto’s en/of video opnames gemaakt worden tijdens het event. Opnames kunnen gebruikt worden op de Disco-Train website of social media of andere media t.b.v. de Disco-Train events. Bezwaar dient vooraf kenbaar gemaakt worden bij medewerkers, fotograaf of camera man. Achteraf bezwaar wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1 Disco-Train is gerechtigd te allen tijde deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen en van aanvullingen en doorhalingen te voorzien. Klant is geacht de voorwaarden op basis van de hierin vermelde datum te hebben ingezien en volledig heeft geaccepteerd, voordat zij een bestelling plaatst. Als Klant deze voorwaarden niet wenst te accepteren, zal Klant geen bestellingen plaatsen bij Disco-Train.

14.2 Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst of enige andere vorm van Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van ’s Gravenhage.

Disco-Train is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer: 27323312
BTW: NL0850.09.039.B01
Vestigingsadres: Pr. JW Frisolaan 136-Leidschendam

© Disco-Train- Leidschendam